Golden retriever | Platformaanschafpup (2024)

Verenigingsfokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland

Het Verenigingsfokreglement en pupinformatiereglement bestaat uit vijf onderdelen:

A. Definities

B. Fokeisen/fokreglement

C. Voorwaarden voor plaatsing op de pupinformatielijst

D. Bijzondere bepalingen

E. Slotbepalingen

Als de dekreu en/of de fokteef op het moment van de dekking niet voldoen aan de hieronder gestelde fokeisen in het Verenigingsfokreglement, is er sprake van een fokovertreding. Hiervoor kan de betreffende fokker en/of de dekreu-eigenaar worden gesanctioneerd.

NB: er kunnen bijzondere eisen, vaak van tijdelijke of incidentele aard, gesteld worden aan fokcombinaties, welke om praktische of organisatorische redenen niet (of niet meteen) in het Verenigingsfokreglement kunnen of zullen worden opgenomen, maar waarbij ook gesanctioneerd kan worden bij overtreding! Vaak zijn deze eisen opgelegd door een hogere instantie, bijvoorbeeld door de Raad van Beheer. Raadpleeg ALTIJD de websitepagina Fokbeleid in het hoofdmenu alvorens als fokker te besluiten een bepaalde combinatie uit te gaan voeren.

Combinaties die voldoen aan de eisen van het fokreglement en bovendien aan de voorwaarden voor pupinformatie, komen op aanvraag van de fokker in aanmerking voor publicatie in de pupinformatielijst op de website van de GRCN.

A. Definities

Hieronder is aangegeven waar de volgende aanduidingen in het reglement voor staan:

a. De Golden Retriever Club Nederland (GRCN): de rasvereniging, die zich de behartiging van de belangen van het hondenras Golden Retriever ten doel stelt.

b. Dekreu-eigenaar: de eigena(a)r(es) van een Golden Retrieverreu, die deze reu voor dekking beschikbaar stelt.

c. Fokker: het lid van de GRCN die ten tijde van de worp eigena(a)r(es) van de moederhond is.

d. Fokdag: de onder auspiciën van de GRCN georganiseerde, periodiek te houden beoordeling van:

1. de nesten Golden Retrievers, waarvan de ouders hebben voldaan aan de gestelde fokeisen;

2. de reuen en teven waarmee men wil gaan fokken;

3. geïmporteerde Golden Retrievers.

e. Golden Nieuws: een officieel orgaan van de GRCN.

f. Website: een officieel orgaan van de GRCN.

g. Jachtproevencommissie (JPC): de commissie, ingesteld door de GRCN, die diplomadagen, workingtesten, teamwedstrijden, jachtpraktijkdagen en andere activiteiten organiseert op het gebied van de jachthondensport.

h. Pupinformatie: de informatie, verleend door de GRCN, teneinde Golden Retrieverpups en hun nieuwe eigenaren/eigenaressen bijeen te brengen.

i. Commissie voor onderzoek naar heupdysplasie bij de hond: de commissie, de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn van de Raad van Beheer, ingesteld voor het verrichten van onderzoek naar heupdysplasie bij honden op basis van röntgenfoto’s.

j. Fédération Cynologique Internationale (FCI): een federatie, opgericht in 1911 te Parijs, thans gevestigd te Thuin, Belgie.

k. Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV): de vereniging, ter bevordering van de jachtpraktijk in de ruimste zin des woords.

l. Organisatie tot regeling van het wedstrijdwezen voor jachthonden (Orweja): de verantwoordelijke commissie bij veldwedstrijden en jachthondenproeven.

m. Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland: de vereniging, gevestigd te Amsterdam, ter bevordering van de kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland, het waken tegen alle handelingen die de belangen of het aanzien van de kynologie kunnen schaden.

n. BRS: Basis Reglement Stambomen.

B. Fokeisen

Het bestuur van de Golden Retriever Club Nederland heeft, teneinde de raskenmerken en de gezondheid van de Golden Retriever te handhaven en zo mogelijk te verbeteren, het volgende Verenigingsfokreglement opgesteld dat is geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van de GRCN.

Verenigingsfokreglement (VFR)

Om te voldoen aan de fokeisen worden de onderstaande voorwaarden gesteld aan de ouderdieren alvorens een dekking plaatsvindt. Niet voldoen aan deze eisen is een fokovertreding zoals ook bovenstaand al genoemd.

Op de ALV van 30 maart 2013 is na stemming het volgende Verenigingsfokreglement vastgesteld.

1. ALGEMEEN

1.1.

Dit reglement voor de Golden Retriever Club Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Golden Retriever zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 30 maart 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Golden Retriever woonachtig in Nederland.

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan: halfbroer x halfzus.

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste twaalf maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal twaalf geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum tachtig geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide:

cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR; De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):

als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van twintig maanden heeft bereikt.

3.2.

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6.

Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

Heupdysplasie

Elleboogdysplasie (niet verplicht voor honden geboren vóór 1 juli 2010)

Oogafwijkingen.

4.3. Aandoeningen:

er mag slechts gefokt worden met honden die:

HD A, B of C als uitslag van het onderzoek naar heupdysplasie hebben. Een hond met HD C moet een partner hebben met HD A of HD B. Voor fokdieren, ingeschreven en woonachtig in het Verenigd Koninkrijk geldt als eis een hipscore van 19 (breed average) of beter (0-19).

Vrij zijn van elleboogdysplasie (ED 0). Deze eis geldt niet voor ouderdieren die geboren zijn voor 1 juli 2010.

Vrij zijn van afwijkingen aan het oog en in en rondom de oogbol (ECVO onderzoek).

4.4. Diskwalificerende fouten:

met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten volgens de rasstandaard mag niet worden gefokt.

monorchidie

cryptorchidie

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:

beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2.

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1.

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1.

Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten:

de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups:

de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4.

Het is een fokker niet toegestaan bij de verkoop van pups door middel van de media gebruik te maken van de naam van de GRCN zonder toestemming van het bestuur van de GRCN.

10. INWERKINGTREDING

10.1.

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juli 2013 .

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Club Nederland op 30 maart 2013 te Eemnes.

Aanvullende voorwaarden op het VFR om te kunnen fokken met een (erfelijke) afwijking

Na goedkeuring van het Verenigings Fok Reglement door de ALV van 30 maart jl. heeft het bestuur op verzoek van de ALV van artikel 9.3 de aanvullende voorwaarden opgesteld.

Hierdoor wordt het mogelijk dat er gefokt kan worden met ouders waarvan één van beide één lichte afwijking heeft en de ander volledig voldoet aan alle in het VFR genoemde gezondheidseisen (art. 9.3: In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.)

Met nadruk wijst het bestuur erop dat fokken met honden die aan alle gezondheidseisen voldoen de voorkeur heeft en dat afwijken hiervan meer een uitzondering dan regel moet zijn.

Om de genenpool binnen het ras niet te verkleinen moet er de mogelijkheid zijn om binnen een combinatie te fokken met slechts één afwijking van de in het VFR gestelde gezondheidseisen.

Naast de genoemde eisen in het VFR dienen zowel de teef als de reu een officiële uitslag te hebben van de DNA testen PRA 1 en 2 en Ichthyosis. Combinaties mogen op basis van de DNA uitslagen niet leiden tot lijders van PRA 1 en 2 of Ichtyosis (zie de tabel op de lidmaatschapskaart).

n.b. De combinatie, mits goedgekeurd, komt niet in aanmerking voor publicatie op de website, maar valt met deze aanvullende voorwaarden niet onder het sanctioneringbeleid betreffende fokovertredingen.

Voorwaarden:

1. Het verzoek om af te wijken van de gestelde gezondheidseisen zoals opgenomen in het VFR moet uiterlijk 4 weken voor de dekking in het bezit zijn van het bestuur;

2. Bij de aanvraag hoort een onderbouwing met de motivatie om af te wijken van de in het VFR gestelde eisen en met kopieën van de volgende gezondheidsonderzoeken: HD, ED, oogonderzoek (ECVO formulier) niet ouder dan 12 maanden en de DNA testen van PRA 1 en 2 en Ichthyosis van zowel de fokteef als de dekreu;

3. Bij een positief besluit van het bestuur, is de fokker verplicht aan de belangstellende kopers van de pups duidelijk uitleg te geven over de afwijkende fok eisen;

4. Indien de combinatie wordt herhaald moet de fokker dit opnieuw aanvragen en dienen ten minste 50% van de pups uit het nest te voldoen aan alle in het VFR gestelde gezondheidseisen;

5. De aangevraagde combinatie wordt gepubliceerd in het Golden Nieuws;

6. Het bestuur zal binnen 14 dagen na ontvangst van alle gevraagde gegevens de fokker het besluit over de aangevraagde combinatie meedelen. Op de website van de GRCN vindt u het formulier voor de melding van de combinatie.

De ingangsdatum van de aanvullende eisen op het VFR is vastgesteld op 1 september 2013, voor de maanden juli en augustus is er tot een overgangsregeling besloten dit betekend dat voor de fokkers / dekreu eigenaren voor de dekkingen die in de maanden juli en / of augustus hebben plaats gevonden geen sancties zijn.

Indien een fokker en/of dekreu eigenaar een nest fokt of zijn / haar reu beschikbaar stelt na 1 september 2013 en één van de fokdieren niet voldoet aan bovengenoemde eisen of indien bij een negatief besluit van het bestuur betreffende de aanvullende voorwaarden de fokker toch met de betreffende combinatie gaat fokken is er sprake van het willens en wetens overtreden van de door de leden in de ALV van 30 maart 2013 afgesproken fokeisen zoals omschreven in het Verenigings Fok Reglement.

De fokker en dekreu eigenaar en zijn / haar honden worden voor de duur van twee jaar van alle door de GRCN georganiseerde evenementen uitgesloten. Tevens twee jaar geen advertentie in het Jaarboek of vermeldingen in het Golden Nieuws of op de website van de GRCN.

Met deze eerste aanvullende voorwaarden op het VFR hoopt het bestuur dat fokkers dit doen binnen de Code van Ethiek en Fokbeleid (Jaarboek 2012) met als doel een gezonde en rastypische Golden Retriever te behouden.

Net als dat het fokreglement regelmatig aangepast wordt zullen ook deze voorwaarden indien nodig aangepast worden.

C. Pupinformatiereglement

Duidelijk dient te worden gesteld dat dit aanvullende voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing van het nest op de website van de GRCN.

1. De ouderdieren dienen te zijn beoordeeld op een fokdag die onder auspiciën van de GRCN is georganiseerd.

2. De ouderdieren:

a. hebben minimaal 4 x de kwalificatie ZG (zeer goed) of hoger behaald op een CAC(IB)-tentoonstelling bij voorkeur in Nederland, de Kampioenschapsclubmatch van de GRCN en/of de uitslagen van de gevraagde kwalificaties / eindbeoordeling van de fokdag.

en/of

b. hebben een A-diploma behaald op een door de ORWEJA georganiseerde jachthondenproef of op een diplomadag georganiseerd door de Jachtproevencommissie van de GRCN of door de Jachtproevencommissie van een van haar zusterverenigingen indien erkend zoals vermeld in het GRCN/JPC-reglement.

en/of

c. hebben de kwalificatie ‘uitmuntend’, ‘zeer goed’ of ‘goed’, dan wel een certificaat van natuurlijke aanleg (CQN) behaald tijdens een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de FCI, de Raad van Beheer of van een verwant lichaam, als wordt uitgekomen in een klasse waarin het CACT en/of het CACIT kan worden behaald.

en/of

d. zijn in het bezit van minimaal twee C-diploma’s, behaald op een door de ORWEJA georganiseerde jachthondenproef of op een diplomadag georganiseerd door de Jachtproevencommissie van de GRCN of door de Jachtproevencommissie van een van haar zusterverenigingen indien erkend zoals vermeld in het GRCN/JPC-reglement, met daarnaast twee of meer kwalificaties van ‘zeer goed’ of hoger op een CAC(IB)-tentoonstelling in Nederland of de kampioenschapsclubmatch van de GRCN. Eén van de gevraagde kwalificaties mag de beoordeling op de fokdag zijn.

3. Iedere fokker dient elke dekking te melden op het daarvoor bestemde formulier.

D. Bijzondere bepalingen

1. Het is een fokker niet toegestaan bij de verkoop van pups door middel van de media gebruik te maken van de naam van de GRCN zonder toestemming van het bestuur van de GRCN.

2. Het is een fokker niet toegestaan meer dan 3 nesten per kalenderjaar, per adres aan te bieden voor plaatsing op de website van de GRCN.

3. Het is een fokker niet toegestaan meer dan 2 nesten in dezelfde periode per keer en per adres aan te bieden voor plaatsing op de website van de GRCN.

4. Het is een fokker niet toegestaan bij de genoemde bovenstaande aangeboden nesten gelijktijdig andere niet gemelde nesten voor de verkoop aan te bieden en of op het adres gefokt of in het bezit te hebben.

5. Een fokker wordt geacht de nieuwe eigena(a)r(es) van een jonge Golden Retriever te wijzen op de wenselijkheid van het volgen van cursussen en trainingen en op het positieve effect hiervan.

6. Het bestuur van de GRCN heeft het recht fokkers of dekreueigenaren/-eigenaressen uit te sluiten van plaatsing op de pupinformatielijst en publicatie in het Golden Nieuws.

Voor meer info kijk dan op www.goldenretrieverclub.nl

Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

Over de Golden Retriever Club Nederland (GRCN)

De Golden Retriever Club Nederland (GRCN) is een rasvereniging die zich richt op de belangen van het hondenras Golden Retriever. De club heeft verschillende reglementen, waaronder het Verenigingsfokreglement en het pupinformatiereglement, die van toepassing zijn op fokkers en eigenaren van Golden Retrievers in Nederland.

Definities
Het Verenigingsfokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland bestaat uit vijf onderdelen, waaronder definities van termen zoals de GRCN, dekreu-eigenaar, fokker, fokdag, Golden Nieuws, Website, Jachtproevencommissie (JPC), Commissie voor onderzoek naar heupdysplasie bij de hond, Fédération Cynologique Internationale (FCI), Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV), Organisatie tot regeling van het wedstrijdwezen voor jachthonden (Orweja), en Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland [[1]].

Fokeisen/fokreglement
Het Verenigingsfokreglement stelt voorwaarden aan ouderdieren voordat een dekking plaatsvindt. Het reglement bevat algemene bepalingen, fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, gedragsregels, werkgeschiktheid, exterieurregels, regels afgifte pups, slot- en overgangsbepalingen, en aanvullende voorwaarden om te kunnen fokken met een (erfelijke) afwijking [[2]].

Voorwaarden voor plaatsing op de pupinformatielijst
Het pupinformatiereglement bevat bijzondere bepalingen met betrekking tot de verkoop van pups, het aantal nesten dat een fokker mag aanbieden, de voorwaarden voor plaatsing op de pupinformatielijst, en het recht van de GRCN om fokkers of dekreueigenaren uit te sluiten van plaatsing op de pupinformatielijst en publicatie in het Golden Nieuws [[2]].

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Golden Retriever Club Nederland: .

Golden retriever | Platformaanschafpup (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6010

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.